គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅជាមួយប្រជាជន បម្រើប្រជាជន កសាងប្រទេសជាតិ និងផ្តល់ឱកាស ដល់ប្រជាជនដោយគ្មានការរើសអើង! គណបក្សប្រជាជន មានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសចាប់តាំងពីគំនរផេះផង់ ពីបាតដៃទទេរ រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង!

ជយោ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា! គណបក្សយើង គឺង្កើតឡើងដោយប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន! គណបក្សយើងឈ្នះ! គឺឈ្នះចាប់តាំងពីបង្កើតបក្សឡើង គឺយើងឈ្នះ ដោយបានផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត បន្ទាប់មកគឺយើងឈ្នះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់

ជយោ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា! អរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ! នេះគឺជាជ័យជំនះរបស់ ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស!

យើងបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (Cambodian People’s Party-CPP) ដែលជា គណបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស! គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សដែលមានសមត្ថភាពទាំក្នុងការរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជ សាសន៍ប៉ុលពត និងមានសមត្ថភាពដឹកនាំ កសាងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសអោយរីកចម្រើនមកទល់ពេលនេះ!

គណបក្សបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សឈ្នះឆ្នោត! នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចាប់បើកយុទ្ឋនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេស។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សឈ្នះឆ្នោត ដែលបានដឹកនាំប្រទេស និងកសាងកម្ពុជាអោយរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ។

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា