ចៅស្រីពីរនាក់មករកជីតា ចំពេលជីតារវល់។ ឯកសារនៅសេសសល់មិនទាន់បានពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខានៅសល់ច្រើន។ មិនហា៊នដេញចៅចេញពីបន្ទប់ទេ លួងលោមចៅដោយមើលរូបដែលគេគូរយកមកឱ្យជីតាមើល។ ពួកគេបង្ហាញពីការនឹករលឹកចំពោះខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំដើរចោលពួកគេមួយរយ:ហើយ៕