រដ្ឋប្រហារយោធានៅទួគីទោះមិនទាន់ដឹងថាខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ ក៏ខ្ញុំនៅតែបារម្ភពីនិស្សិតកម្ពុជាយើងចំនួន១១៥នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅទួគីយា៉ងខ្លាំង។ សូមក្មូយៗនិស្សិតទាំង១១៥នាក់ប្រុងប្រយត្ឋ័កុំចូលរួមក្នុងចលនាណាមួយនិងខិតខំការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា