ការប្រជុំអាសុី អឺរុ៉បលើកទី១១បានចាប់ ផ្តើមជាមួយវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំទាំង៥១ ប្រទេសជាសមាជិកនិងអង្គការ២ទៀត គឺលេខាធិការអាសា៊ននិងសហភាពអឺរ៉ុប។ តាមការគ្រោងទុកថ្ងៃនេះប្រជុំពេញមួយ ថ្ងៃរហូតដល់យប់ដែលមិនមានពេលសំរាក ឬដូរខោអាវនោះទេ៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា