ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ ចាប់តាំងពីបានសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់មកគឺបានជួយសម្រួលដល់ចរាចរ និងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធូរស្រាលបានមួយកម្រិតធំ។

មានផ្លូវ មានស្ពាន កាន់តែច្រើន និងងាយស្រួលធ្វើដំណើរ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើកបរគោរពច្បាប់ គោរពល្បឿន ផ្ទុកទំនិញកុំអោយលើសទម្ងន់ ចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងផង និង អ្នកដទៃផង ។

 
ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ

ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ ចាប់តាំងពីបានសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់មកគឺបានជួយសម្រួលដល់ចរាចរ និងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធូរស្រាលបានមួយកម្រិតធំ។មានផ្លូវ មានស្ពាន កាន់តែច្រើន និងងាយស្រួលធ្វើដំណើរ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើកបរគោរពច្បាប់ គោរពល្បឿន ផ្ទុកទំនិញកុំអោយលើសទម្ងន់ ចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងផង និង អ្នកដទៃផង ។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Thursday, 21 January 2016