របាំអប្សរានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Welcome to Cambodia !

 
របាំអប្សរា

របាំអប្សរានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាWelcome to Cambodia !#RobamApsara

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, 20 January 2016