ផ្លូវរថភ្លើង គឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួនដ៍សំខាន់ទាំងក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទូទៅ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ប្រទេស និងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែក្រៅប្រទេស។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជួសជុលរៀបចំផ្លុវរថភ្លើងឡើងវិញ រួមទាំងផ្លូវ Express Way ពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងប្រកបការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអោយបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខ៕

 
ផ្លូវរថភ្លើងកម្ពុជារស់ឡើងវិញ

ផ្លូវរថភ្លើង គឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួនដ៍សំខាន់ទាំងក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទូទាៅ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ប្រទេស និងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែក្រៅប្រទេស។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជួសជុលរៀបចំផ្លុវរថភ្លើងឡើងវិញ រួមទាំងផ្លូវ Express Way ពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងប្រកបការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអោយបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខ៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Tuesday, 19 January 2016