រតន:គីរី សូមស្វាគមន៍ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់! រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តខិតខំអភិវឌ្ឍន៍កសាងប្រទេសជាតិអោយកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ។

ប្រទេសជាតិមាសនសុខសន្តិភព គឺពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសច្រើនឡើងក្នុងការរកស៊ីទទួលទានទាំងនៅក្នុងទីក្រុង និងតាមជនបទ៕

 
រតន:គិរីសូមស្វាគមន៍

រតន:គីរី សូមស្វាគមន៍ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់! រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តខិតខំអភិវឌ្ឍន៍កសាងប្រទេសជាតិអោយកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ។ ប្រទេសជាតិមាសនសុខសន្តិភព គឺពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសច្រើនឡើងក្នុងការរកស៊ីទទួលទានទាំងនៅក្នុងទីក្រុង និងតាមជនបទ៕ #ratanakiriCambodia, #cambodiatourism

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Sunday, 17 January 2016