កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ ! Welcome to Cambodia!

ប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរជាកេរមរតកដូនតាដ៍មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដែលបានបង្ហាញពិភពលោកអោយបានស្គាល់កម្ពុជា។

ប្រាសាទកម្ពុជា កំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន ដែលបាននឹងកំពុងផ្តល់នូវមុខរបរ ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមថែរក្សាប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរអោយនៅគង់វង្សយូរអង្វែង ដើម្បីសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់៕

 

 
Video : ទស្សនាប្រាសាទកម្ពុជា

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ !Welcome to Cambodia! ប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរជាកេរមរតកដូនតាដ៍មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដែលបានបង្ហាញពិភពលោកអោយបានស្គាល់កម្ពុជា។ ប្រាសាទកម្ពុជា កំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើន ដែលបាននឹងកំពុងផ្តល់នូវមុខរបរ ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមថែរក្សាប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរអោយនៅគង់វង្សយូរអង្វែងដើម្បីសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Saturday, 16 January 2016