ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសបងប្អូនដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ជរា សូមហាត់កីឡាជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពល្អ។

មានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់គឺមិនប្រាកដថាមានសុខភាពល្អឡើយ។ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបង្កើតរៀបចំសួនច្បារ និងទីកន្លែងហាត់កីឡាអោយបានច្រើនថែមទៀត ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា ៕

 
កម្ពុជាហាត់កីឡាទាំងអស់គ្នា!

ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសបងប្អូនដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ជរា សូមហាត់កីឡាជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពល្អ។ មានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់គឺមិនប្រាកដថាមានសុខភាពល្អឡើយ។ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបង្កើតរៀបចំសួនច្បារ និងទីកន្លែងហាត់កីឡាអោយបានច្រើនថែមទៀត ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា ៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Friday, 15 January 2016