លើយន្តហោះក៏ត្រូវមើលព័ត៌មានពីសភាពការណ៍ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែរ ពិសេសករណីកូវីដ.១៩និងល្បឿននៃការ ចាក់វ៉ាកសាំងជូនប្រជាជនកម្ពុជា។