កំពុងចាក់សាំងនៅសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូង មុននឹងបន្តហោះ៧ម៉ោង៣០នាទីទៅ អាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិក។