ឆ្លៀតហាត់ប្រាណវាយកូន គោលនៅទីលានវាយកូនគោលក្បែរផ្ទះ។ ក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់ទុក្ខម្តាយក្មេក រហូតគម្រប់១០០ថ្ងៃមិនហ៊ានចេញទៅ លេងខាងក្រៅទេមានតែឆ្លៀតហាត់ប្រាណដោយវាយកូនគោលក្បែរ ផ្ទះជាមួយដៃគូដែលលេងខូចប៉ុណ្ណោះ។