ទើបបានជួបនិងបីចៅស្រីទី២១មុននេះបន្តិច។ ឪពុកម្តាយគេបានដាក់ថាម៉ាលីយ៉ា (Malya)ឆ្លាតគ្រាន់បើ ម្តាយឈ្មោះ ម៉ាលីឯកូនឈ្មោះម៉ាលីយ៉ាមិនពិបាក សរសេរ។

ក្នុងចំណោមចៅ២១នាក់មានប្រុសចំនួន ១២នាក់និងស្រី៩នាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បី បង្កើតក្រុមបាល់ទាត់បុរសមួយក្រុម បាល់ទះបុរសមួយក្រុម បាល់បោះបុរស មួយក្រុមនិងបង្កើតក្រុមបាល់ទះនារី មួយក្រុម។ចង់បានដូចនេះចៅប្រុស ទាំងអស់ត្រូវចេះលេង៣ប្រភេទកីឡា គឺបាល់ទាត់ បាល់ទះនិងបាល់បោះ។ នេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ជីតាតែមិនដឹងថាចៅៗនឹងធ្វើតាមយើងឬអត់?៕