ទស្សនារូបភាពដ៍ត្រជាក់ភ្នែកក្នុងពិធីឆ្លងឆ្នាំសាកល២០១៦ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ