ខ្ញុំតែងចម្រៀងថ្មីមួយបទដើម្បីអោយស្រប ជាមួយសភាពការណ៍ថ្មី។បទនេះក្រុមចម្រៀងគ្រួសារនឹងយកទៅរៀបចំជាមួយភ្លេងដើម្បី ច្រៀងកម្សាន្ត បទទទាយំឆ្លង២០១៩ ————————— ១.ទទាយំឆ្លងត្រយ៉ងបងអឺយច្បាស់ហើយ(២ដង).សង្សាបងអឺយ៩វិច្ឆិកា។

គុកនឹកបងណាស់សូមបងមេត្តា.ចូលមក រៀមរ៉ាសមដូចបំណង។ ២.កាលពីគ្រាមុនបងតែងសាវ៉ា(២ដង). ធ្វើអោយចិន្តាអូនសែនចំបែង. ខ្មាសគេពេញស្រុកដោយសារបងឯង. ពេលនេះកុំលេងដូចមុនទៀតណា។ ៣.រង់អឺយរង់ចាំ៩វិច្ឆិកា(២ដង).ដល់ពេល នោះណានឹងបានជួបបង.បងមកលើក នេះគុកមានមេត្តា.ផ្តល់អោយរៀមរ៉ាជ្រក កោនដូចចិត្ត។ ៤.អូនសូមអង្វរបងកុំប្តូូរចិត្ត(២ដង).គួរតែ អាណិតអ្នកដែលរង់ចាំ.សូម្បីតែគុកក៏ចេះផ្តែផ្តាំ.សូមបងស៊ូទ្រាំធ្វើតាមសន្យា៕