ចៅស្រីខ្ញុំនឹកជីតាពេកខំជិះ យន្តហោះមករង់ចាំជីតានៅប្រទេសហុងគ្រី។ ព្រឹកនេះនាំចៅចូលក្នុងគណៈប្រតិភូសំដែងការគួរសមជាមួយប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភា

ហុងគ្រីដើម្បីអោយចៅស្គាល់ពី របៀបធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស៕