ល្ងាចនេះផ្លាស់វិធីហាត់ប្រាណពីការដើរលើ ម៉ាសុីននិងធាក់កង់ក្នុុងបន្ទប់មកដើរតាម ធម្មជាតិនៅខាងក្រៅវិញម្តង។

មិនសូវបានដើរទេឆ្លៀតពេលមើលផល ដំណាំដែលភរិយាខ្ញុំបានដាំនិងដឹកនាំដាំ។