សូមស្តាប់ចម្រៀងថ្មីបន្តទៀត។ ទទាយំឆ្លងសម័យថ្មី 1.ទទាយំឆ្លងត្រយ៉ងបងអើយរត់ហើយ(ពីរដង).សង្សាបងអើយរត់អីលឿនម្លេះ?។

2.បើរត់យ៉ាងហ្នឹងហេតុអ្វីធ្វើចេះ?(ពីរដង) លុយក៏អស់ឆ្នាំងក៏ប្រេះបើរត់យ៉ាងនេះ ទៅជ្រកឯណា?។ 3.បងរត់ចោលអូនអត់ធម៏មេត្តា(ពីរដង) បងភ្លេចសន្យាកាលពីគ្រាដើម។ 4.បើបងធ្លាប់រត់សុំរត់ទៀតណា(ពីរដង) រត់ទៅរៀមរ៉ាមានអ្នកប៉ាវបាយ។