ព្រឹកនេះធ្វើការនៅផ្ទះ រាសី ឡើងដោយប្រពន្ធចូលមកថតរូបជាមួយនៅក្នុងការិយាល័យតែម្តង។ សុំទោសពេលណាខ្ញុំពិនិត្យនិងចុះ ហត្ថលេខាលើឯកសារនៅផ្ទះខ្ញុំ តែងស្លៀកខោជើងខ្លីនិងអាវដៃខ្លី។

កូនៗចៅៗគេនៅផ្ទះរបស់គេនិងមានការងារដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ កូនៗ ឯចៅៗទៅសាលារៀន។ តានិងយាយនៅផ្ទះតែ២នាក់ពេល ណាខ្ញុំចេញទៅធ្វើការយាយនៅ ផ្ទះម្នាក់ឯង។ពេលណាយាយចេញ ទៅធ្វើការខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯង។ពេល ចេញទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាផ្ទះនេះ អត់ម្ចាស់នៅទេ។ រាសីឡើងទាំងយាយទាំងតានៅ ផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយយាយមកថត រូបក្នុងការិយាល័យដែលខ្ញុំយករូប ថតនេះបង្ហោះfacebookមិនឱ្យ គាត់ដឹង៕