ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញរូបថតខ្ញុំដោយ ចៃដន្យដែលរូបថតនេះខ្ញុំមិនដែល ឃើញសោះ។

ខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំទៅលេងផ្ទះមិត្ត របស់ខ្ញុំគឺឯកឧត្តមសុិន សុងដែល ពេលនោះគាត់ជាអនុរដ្ឋក្រសួង មហាផ្ទៃ ឯខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនាឆ្នាំ១៩៨០។ ស្បែកជើងផ្ទាត់សម្រាប់រដ្ឋមន្រ្តី វ័យក្មេងនាសម័យនោះបានបន្សល់ទុកអោយយើងធ្វើការ ប្រៀបធៀបនាពេលបច្ចប្បន្ននេះ៕