ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ គឺយើងបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជន លេខរៀងទី ២០ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេស! អរគុណសមាជិកសមាជិការ គណបក្សប្រជាជនដែលកំពុងមមារញឹកដឹកនាំយុទ្ឋនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។

ការចូលរួមរបស់បងប្អូនគឺនាំមកជ័យជំនះពិតប្រាកដសម្រាប់គណបក្សនិង ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល។ មានគណបក្សប្រជាជនដឹកនាំប្រទេស គឺកម្ពុជាមានតែសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើន។ យើងទាំងអស់គ្នា បោះឆ្នោតជូនតែ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ តែ១គត់!