នៅសល់តែ៤២ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់។ ច្បាស់ណាស់ គឺគ្រប់គ្នាចង់បានសន្តិភាព និងការរីកចម្រើន។ច្បាស់ណាស់ គឺគណបក្សប្រជាជនបាននាំមកនូវសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនពិតប្រាកដមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

យើងចងចាំ និងបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានរូបសញ្ញាសម្គាល់“ ទេវតាបាចផ្កា“ លេខរៀងទី២០ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ។