ម្សិលមុិញថ្ងៃ ៦ មេសា ២០១៨ ធ្វើពិធីជួបជុំរំលឹកខួប ៤២ ឆ្នាំនៃការរៀបការ ឬ៤៤ ឆ្នាំនៃថ្ងៃជួបមុខគ្នាដំបូងរវាងខ្ញុំ និងភរិយាខ្ញុំ។ កូន៥គូត្រូវជា១០នាក់រួមជាមួយចៅប្រុស ចៅស្រី២០នាក់ទៀត គឺជាគ្រួសារដ៏ធំមួយខុសប្លែកពី ៤២ ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំនិងភរិយាមានតែ២នាក់ប្តីប្រពន្ធ៕