កណ្ដាល​ជា​ខេត្ត​នៅ​កណ្ដាល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ ទីក្រុង​របស់​ខេត្ត​នេះ​គឺ​តាខ្មៅ ខេត្ត​នេះ​ក៏​មាន​ស្រុក​ឧត្ដុង្គ​ដែល​ជា​អតីត​រាជធានី​របស់​ប្រទេស​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៦១៨ និង​ឆ្នាំ១៨៦៦។ មាន​ព្រះមហាក្សត្រ​មួយ​ចំនួន​គ្រងរាជ្យ​នៅ​រាជធានី​ឧត្តុង្គ។

 

រូបសំណាកលោកតាខ្មៅ
រូបសំណាកលោកតាខ្មៅ
ភ្នំឧត្ដុង
ភ្នំឧត្ដុង
វត្ត​ពុទ្ធមណ្ឌល​ភ្នំឧត្ដុង
វត្ត​ពុទ្ធមណ្ឌល​ភ្នំឧត្ដុង
ភូមិតម្បាញ​នៅ​កោះដាច់
ភូមិតម្បាញ​នៅ​កោះដាច់

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា