កណ្ដាលជាខេត្តនៅកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញ។ ទីក្រុងរបស់ខេត្តនេះគឺតាខ្មៅ ខេត្តនេះក៏មានស្រុកឧត្ដុង្គដែលជាអតីតរាជធានីរបស់ប្រទេសនៅចន្លោះឆ្នាំ១៦១៨ និងឆ្នាំ១៨៦៦។ មានព្រះមហាក្សត្រមួយចំនួនគ្រងរាជ្យនៅរាជធានីឧត្តុង្គ។

 

រូបសំណាកលោកតាខ្មៅ
រូបសំណាកលោកតាខ្មៅ
ភ្នំឧត្ដុង
ភ្នំឧត្ដុង
វត្តពុទ្ធមណ្ឌលភ្នំឧត្ដុង
វត្តពុទ្ធមណ្ឌលភ្នំឧត្ដុង
ភូមិតម្បាញនៅកោះដាច់
ភូមិតម្បាញនៅកោះដាច់