ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយទេ គឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានវិបត្តិដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ហើយប្រទេសយើងក៏គ្មានអ្នកទោសនយោបាយដែរ មានតែអ្នកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋដោយខ្លួនឯង។

ប្រទេសជាតិយើងសព្វថ្ងៃ កំពុងមានស្ថិរភាពនយោបាយ ហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏កំពុងរស់នៅ និងប្រកបការងារយ៉ាងសុខសាន្តក្រោមម្លប់សន្តិភាព ៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា