ខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់បណ្តារោងចក្រដែលបានទទួលយកសំណូមពររបស់ខ្ញុំកន្លងមក ជាពិសេសគឺផ្តល់ពេលវេលា ១៥ នាទីអោយកូនក្មួយកម្មការនីមានផ្ទៃពោះបានចេញពីធ្វើការមុនម៉ោង។

ខ្ញុំនឹងបំពាក់មេដាយដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រទាំងឡាយណាដែលផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ល្អៗ និងអនុញ្ញាតិអោយកម្មការនីមានផ្ទៃពោះបានចេញមុនម៉ោងលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋ៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា