រាល់នូវបញ្ហា និងវិបត្តិទាំងឡាយដែលកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈឹមបូពា៍ព្រមទាំងបញ្ហាជនភៀសខ្លួន និងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញ គឺជាសោកនាដកម្មដែលមនុស្សជាតិគ្រប់ទីកន្លែង រួមទាំងកម្ពុជាមិនត្រូវការឡើយ។ សូមជូនពរ និងអរគុណជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង។

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា