អរគុណបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមទូទាំងប្រទេស និងថ្នាក់ដឹកនាំឥស្លាមកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតអោយតែ “គណបក្សប្រជាជកម្ពុជា” តែមួយគត់ក្នុងការដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គឺបងប្អូនបានចូលរួម ចំណែកយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព ដើម្បីសុខ ដុមនីយកម្មនៃយើងទាំងអស់គ្នា៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា