សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រ និងសមាជិក សមាជិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចូលរួមដង្ហែរ បក្សប្រជាជនយើងអោយបានច្រើនកុះករបំផុត នៅថ្ងៃស្អែក ទី ២ ខែ មិថុនា។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺស្ថិតនៅគណបក្សនយោបាយដ៏ធំ និងរឹងមាំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រទេស។ គណបក្សដទៃ បានត្រឹម តែសន្យាទេ..

ប៉ុន្តគណបក្សប្រជាជនយើង គឺបានរំដោះជាតិទឹកដី និងកសាងប្រទេសរីកចម្រើនមក ទល់សព្វថ្ងៃនេះ។ មានគណបក្សប្រជាជន គឺច្បាស់ជាមានសន្តិភាព និងវឌ្ឍនៈភាពសង្គម។ យើងជឿទុកចិត្ត គាំទ្រ និងបោះឆ្នោតអោយ “គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” តែមួយគត់ នៅ ថ្ងៃទី ៤ មិថុនា ២០១៧ ខាងមុខនេះ!

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា