យើងបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (Cambodian People’s Party-CPP) ដែលជា គណបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស! គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាគណបក្សដែលមានសមត្ថភាពទាំក្នុងការរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជ សាសន៍ប៉ុលពត និងមានសមត្ថភាពដឹកនាំ កសាងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសអោយរីកចម្រើនមកទល់ពេលនេះ!

មានគណបក្សសន្យាខ្យល់ និងគណបក្សដែលពូកែថា…ជាច្រើន…តែគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណ បក្សដែលពូកែខាងធ្វើ ពូកែកសាងច្រើនលើសលុបបំផុតដែលយើងបានឃើញនឹងភ្នែកពិតៗ។ អរគុណ ដែលបងប្អូនបានបោះឆ្នោតអោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា!

'

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា