សូមឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អប់រំកូនចៅចៀសអោយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទ

ដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អនាគតកូនចៅ ក្រុមគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ ជា ពិសេស យុវជន យុវនារីខ្លួនឯងត្រូវថា “ ទេ “ ចំពោះគ្រឿងញៀន ៕

 

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា