សុខសន្តិភាព គឺជាឱកាសសម្រាប់ចៅៗទាំងអស់បានសិក្សារៀនសូត្រ។ ក្នុងសម័យនេះ គឺតាមិនទុកអោយចៅៗអត់សាលារៀនឡើយ។ ចៅៗគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសជាតិយើង៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា