ដើម្បីការសិក្សា និងអនាគតក្មួយៗ ចៅៗ ទោះបីនៅទីណាក៏ដោយ! សាលារៀនមានហើយ ក្មួយៗ ចៅៗ សិស្សានុសិស្សត្រូវតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រ និងធ្វើជាសិស្សល្អ យុវជន យុវតីល្អ និងកូនចៅល្អគ្រប់ៗគ្នា!

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា