ខ្ញុំមើលរូបថត ដែលអ្នកលេងកគោលថតខ្ញុំ ពេលខ្ញុំទទួលទានមីកញ្ចប់ឆុងទឹកក្តៅនៅទីលានវាយកូនគោលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន។ ពិតជាឃ្លានហូបតាមសម្រួលហើយឆ្ងាញ់មែន។ ភរិយាខ្ញុំនិយាយថា ខ្ញុំជាមនុស្សស្រួលផ្គត់ផ្គង់ ឬពាក្សសាមញ្ញថា ស្រួលចិញ្ចឹម មានអីស៊ីហ្នឹង។ សុំកុំសើចពេលឃើញរូបថតនេះ៕

\

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា