ថ្ងៃនេះបន្តការងារតាំងពីព្រឹក។ កំពុងកំសត់ខ្លួនដោយសារអង្គុយ ធ្វើការម្នាក់ឯងនាថ្ងៃអាទិត្យស្រាប់ តែចៅស្រីមកដល់selfies ជាមួយ ចៅបង្ហោះFacebook ទុកជាថ្ងៃ ចងចាំ។ចៅស្រី២នាក់នេះម្នាក់ស្គម ពេកម្នាក់ធាត់ពេក ។នេះជាការដាស់ តឿនមួយប្រាប់ថាលើលោកនេះ មិនមានអ្វីដូចៗគ្នានោះទេ៕

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា