ជាភព្វ័សំណាងដែលខ្ញុំទទួលបាននូវរូបថតដ៏កម្រដែលខែមុននេះខ្ញុំបានទៅដុតធូបនៅចេតិយរបស់គាត់នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាម។រូបថតនេះជាជីតានិងជីដូនរបស់ខ្ញុំដែលទទួលមរណភាពឆ្នាំ១៩៨១ដែលពេលនោះ ខ្ញុំកំពុងទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌា។តាមរណភាពបាន៧ថ្ងៃយាយក៏ទទួលមរណភាពតាមក្រោយ។

គោលបំណងនៃការបង្ហាញរូបថតនេះចង់ជូនដល់ចៅ ចៅទួត ចៅលួតនិងសាច់ញ្ញាតិបានស្គាល់អ្នកមានគុណនិងរក្សារូបថតនេះទុក៕