រូបភាពចេញពី facebook

នាយករដ្ឋមន្ត្តីដែលពូកែខាងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា...