រូបភាពចេញពី facebook

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន លេខ (៤)...

យុវជន សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់ចាមគាំទ្រនឹងបោះឆ្នោតជូន លេខ ៤!...

យើងបោះឆ្នោតជូនសម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន (លេខ ៤) we all vote for the Camnbodian People's Party (CPP)...

យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន លេខរៀងទី ៤ ទូទាំងប្រទេស !...

យើងនាំគ្នាបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ២០១៣...

យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ២០១៣ !...

...

យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា !...

ចេញពីត្រកូលកសិករ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍ កសិករនិង កសិកម្មខ្មែរ...

រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តក្នុងការនាំអង្ករចេញ ដើម្បីជីវភាពកសិករខ្មែរធូរធារ។ ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ កម្ពុជាបាននាំអង្កចេញ ១១៨៥០៤ តោន ។...

Support CPP for Peace, Development and Prosperity of Cambodia. Like us on Facebook ! ចូលរួមគាំទ្រ សន្តិភាព និងការរីកចំរើន សូមចូលរួម (LIKE) នៅក្នុង ហ្វេសប៊ុក (Facebook) ទាំងអស់គ្នា ! Viva Cambodia !...

ប្រជាពលរដ្ឋមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំ សម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន !...

CPP No. 4 [ for Peace, Development and for Prosperity]...

CPP No. 4 [ for Peace, Development and for Prosperity]...

យើងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សប្រជាជន Vote for the Best Cambodian People's Party (CPP)...

គណៈបក្សប្រជាជនការពាររាជ្យបល្ល័ង្ក និង ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា...