រូបភាពចេញពី facebook

យើងទាំងអស់គ្នា ស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ យើងទាំងអស់គ្នា គោរពស្រឡាញ់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមេដឹកនាំ និងជាវិរបុរសសន្តិភាពរបស់ កម្ពុជា ! យើងបោះឆ្នោតជូនលេខ (៤ ) ទាំងអស់គ្នា!...

យើងទាំងអស់គ្នា គាំទ្រ និងបោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាជំរើសតែមួយគត់សំរាប់កម្ពុជា ! យើងទាំងអស់គ្នា គឺ លេខ (៤) មិនប្តូរដាច់ខាត !...

យើងគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) យើងស្រឡាញ់ និងគាំទ្រសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយកដ្ឋមន្រ្តីដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៀត ! we all vote for CPP and Samdech Hun Sen, the Prime Minister of Cambodia !...

ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស រួមទាំង យុវជន សិល្បៈករ គឺគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនលេខ (៤)ទាំងអស់គ្នា !...

លេខ (៤) គឺសន្តិភាព យើងគាំទ្រ និង ស្រឡាញ់សន្តិភាព យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) ! ជយោគណបក្សប្រជាជន លេខរៀង ទី(៤)...

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនលេខ ( ៤ )ទាំងអស់គ្នា ! We all vote for CPP and Samdech Hun Sen No [4]...

Yes, We are [4] - We vote for No. [ 4 ]...

យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជ លេខ (៤) ទាំងអស់គ្នា ! YES, We all vote for Peace & Development, CPP No. [4]...

បក្សទេវតា បក្សសន្តិភាព ជាបក្សសង្រ្គោះ បំរើ ប្រជាពលរដ្ឋ ពិតៗ ។ យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ(៤ ) ទាំងអស់គ្នា...

Yes, we "CHANGE" from seven to "FOUR" (4). We all VOTE for No. [4]- Peace, Stability, Development and Prosperity of the Kingdom of Cambodia ! "CPP" is Cambodian's Best Choice for 2013 Election !...

យើងជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមគ្គុទេសប្រកបដោយចក្ខុវិស័យខ្ពស់ចំពោះ សុខសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ និង សង្គម ព្រម ទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ពិតៗ សំរាប់អនាគតយុវជន និង ប្រទេសជាតិ ។ យើងបោះជូន លេខ (៤ )...

កម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកភាពរីកចំរើន ក្រោមការដឹកនាំ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រជាប្រីយ៍ លេខ (៤) គឺបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងភ្នំពេញយើង ។ យើង បោះជូន លេខ (៤) ទៀត ! We all vote for no. [4]...

YES, We are [4]- We love Peace and Development. We all vote for CPP and Samdech Hun Sen for 2013...

យើង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លេខ ៤ ទាំងអស់គ្នា! We Love No. 4- (Peace, Stability, Reconciliation and Development)- We All Vote Yes for CPP No. 4 !...

...

យើង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លេខ ៤ ទាំងអស់គ្នា! We Love No. 4- (Peace, Stability, Reconciliation and Development)- We All Vote Yes for CPP No. 4 !...