រូបភាពចេញពី facebook

យើងជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមគ្គុទេសប្រកបដោយចក្ខុវិស័យខ្ពស់ចំពោះ សុខសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ និង សង្គម ព្រម ទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ពិតៗ សំរាប់អនាគតយុវជន និង ប្រទេសជាតិ ។ យើងបោះជូន លេខ (៤ )...

កម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកភាពរីកចំរើន ក្រោមការដឹកនាំ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រជាប្រីយ៍ លេខ (៤) គឺបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងភ្នំពេញយើង ។ យើង បោះជូន លេខ (៤) ទៀត ! We all vote for no. [4]...

YES, We are [4]- We love Peace and Development. We all vote for CPP and Samdech Hun Sen for 2013...

យើង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លេខ ៤ ទាំងអស់គ្នា! We Love No. 4- (Peace, Stability, Reconciliation and Development)- We All Vote Yes for CPP No. 4 !...

...

យើង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លេខ ៤ ទាំងអស់គ្នា! We Love No. 4- (Peace, Stability, Reconciliation and Development)- We All Vote Yes for CPP No. 4 !...

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន លេខ (៤)...

យុវជន សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់ចាមគាំទ្រនឹងបោះឆ្នោតជូន លេខ ៤!...

យើងបោះឆ្នោតជូនសម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន (លេខ ៤) we all vote for the Camnbodian People's Party (CPP)...

យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន លេខរៀងទី ៤ ទូទាំងប្រទេស !...

យើងនាំគ្នាបោះឆ្នោតជូន គណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ២០១៣...

យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ២០១៣ !...

...

យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា !...

ចេញពីត្រកូលកសិករ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍ កសិករនិង កសិកម្មខ្មែរ...

រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តក្នុងការនាំអង្ករចេញ ដើម្បីជីវភាពកសិករខ្មែរធូរធារ។ ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ កម្ពុជាបាននាំអង្កចេញ ១១៨៥០៤ តោន ។...