រូបភាពចេញពី facebook

Another 5 years term for Cambodian People set from today's General election. Thanks to all supporters ! We Love our people, peace and development !...

We, CPP Party no.[ 4 ]will win this general election on July 28, 2013. Thanks to all supporters! This is the winning of all Cambodian people!...

Samdech Hun Sen voted today at the polling station, July 28, 2013 ! CPP will win again !...

យើងបោះឆ្នោតជូនលេខ (៤) ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បី សន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ! ជយោ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន !...

យើងគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងបក្សប្រជាជនលេខ (៤)...

ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស យុវជន យុវតីទាំងអស់សូម ប្តេជ្ញាគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនបក្សប្រជាជន លេខ (៤) ដែលមាន សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេសជា នាយករដ្ឋមន្រ្តីបន្តទៀត !...

យើងទាំងអស់គ្នា ស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ យើងទាំងអស់គ្នា គោរពស្រឡាញ់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមេដឹកនាំ និងជាវិរបុរសសន្តិភាពរបស់ កម្ពុជា ! យើងបោះឆ្នោតជូនលេខ (៤ ) ទាំងអស់គ្នា!...

យើងទាំងអស់គ្នា គាំទ្រ និងបោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាជំរើសតែមួយគត់សំរាប់កម្ពុជា ! យើងទាំងអស់គ្នា គឺ លេខ (៤) មិនប្តូរដាច់ខាត !...

យើងគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) យើងស្រឡាញ់ និងគាំទ្រសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយកដ្ឋមន្រ្តីដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៀត ! we all vote for CPP and Samdech Hun Sen, the Prime Minister of Cambodia !...

ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស រួមទាំង យុវជន សិល្បៈករ គឺគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនលេខ (៤)ទាំងអស់គ្នា !...

លេខ (៤) គឺសន្តិភាព យើងគាំទ្រ និង ស្រឡាញ់សន្តិភាព យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) ! ជយោគណបក្សប្រជាជន លេខរៀង ទី(៤)...

យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនលេខ ( ៤ )ទាំងអស់គ្នា ! We all vote for CPP and Samdech Hun Sen No [4]...

Yes, We are [4] - We vote for No. [ 4 ]...

យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជ លេខ (៤) ទាំងអស់គ្នា ! YES, We all vote for Peace & Development, CPP No. [4]...

បក្សទេវតា បក្សសន្តិភាព ជាបក្សសង្រ្គោះ បំរើ ប្រជាពលរដ្ឋ ពិតៗ ។ យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ(៤ ) ទាំងអស់គ្នា...

Yes, we "CHANGE" from seven to "FOUR" (4). We all VOTE for No. [4]- Peace, Stability, Development and Prosperity of the Kingdom of Cambodia ! "CPP" is Cambodian's Best Choice for 2013 Election !...