សម្តេចតា សម្តេចតាទួត និង សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន គឺជា ប្រមុខដែលបានលះបង់សព្វគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បី សន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា ។ យើងគោរពស្រឡាញ់វិរជនជាតិពិត ប្រាកដរបស់កម្ពុជា ។