អាជ្ញាធរមានសមត្តកិច្ច និងប្រជាពលរដ្ឋសហការគ្នាសំរួលដល់ប្ការធ្វើដំណើរ នៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់កំពុងបំផ្លាញតាមផ្លូវជាតិនានានៅថ្ងៃនេះ ។