ប្រជារាស្រ្តខ្មែរគោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រ និង សម្តេច នាយករដ្ឋមន្រ្តី ដែលបាននាំយកសន្តិភាព សំរាប់ប្រជារាស្រ្ត និង ប្រទេសជាតិទាំងមូល ។