ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល នឹងទប់ស្កាត់រាល់នូវ ការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការផ្តួលរំលំ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ព្រមទាំងការបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ៕