រូបថតប្រវត្តិទំនាក់ទំនងល្អយូរអង្វែងរវាងប្រទេសចិន និង កម្ពុជា