សព្វថ្ងៃនេះការវិវត្តផ្នែក Communication & Information Technology គឺកំពុងរីកលូតលាស់នៅទូទាំងពិភពលោក ។ កម្ពុជាមានសំណាង បានប្រើប្រាស់នូវសំភារៈនិងបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យដូចជា ទូរស័ព្វ (OS/Android), Mobile Devices និង Tablets, Software សំរាប់ទំនាក់ ទំនង និងគ្រប៉គ្រង ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងមន្ទីរ និងសេវាកម្ម សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលងាយស្រួលដល់ពិភពលោកក្នុងការទំនាក់ ទំនងជាមួយកម្ពុជា ។ Communication & Information Technology គឺបាននិងកំពុងជួយ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ជ វប្បធម៍ និង សង្គមនៅក្នុងប្រទេសជាតិ យើង ។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះដំណើរការទៅបានដោយដោយ មានសេវាកម្ម Internet ដែលកំពុងពេញនិយមបំផុតនៅកម្ពុជា។ ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិគឺមិនអាចខ្វះបានចំពោះប្រព័ន្ឋ (IT) ដែល កម្ពុជាត្រូវតែបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សអោយបានច្រើនបំផុត សំរាប់ទទួលការងារថ្មីៗនៅពេលដែល ASEAN Globalization ចូលជា ធរមាននៅឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនះ ។ តើយុវជនយុវតីចង់បាន និងចង់ឃើញកម្ពុជាមានយុទ្ឋសាស្រ្ត និង ទិសដៅយ៉ាងណាខ្លះ ក្នុងការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល លើកកំពស់គុណ ភាព និងបរិមាណជំនាញ (IT) នៅក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយ គតិ បណ្ឌិតរបស់ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ចាប់ពី 2013-2018 ។