ទីក្រុងភ្នំពេញ និងប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវបានរំដោះ ចេញពីសង្រ្គាម និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ។យើងទាំងអស់គ្នាចងចាំនឹងដឹងគុណគណ បក្សប្រជាជ និង សម្តេចទាំងបី ។ កម្ពុជាគឺពិតជាត្រូវការ សម្តេច តេជោ បន្តដឹកនាំកសាងកម្ពុជាអោយមានការ ជឿនលឿនទៅមុខទៀត ។