យើងទាំងអស់គ្នាគោរពស្រឡាញ់ សម្តេចតា សម្តេចតាទួត និង សម្តេច ហ៊ុន សែន ដែលមួយជីវិតរបស់វិរៈបុរស់ទាំងពីរ គឺបញ្ចប់សង្រ្គាម និង រកសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិយើង